Polityka prywatności

Polityka prywatności WIAKOM – Witold Cichoń

WIAKOM – Witold Cichoń przykłada dużą wagę do ochrony Twojej prywatności. Pragniemy zapewnić,

że traktujemy Twoje dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób

wykorzystujemy informacje o Tobie, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach,

które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez WIAKOM – Witold Cichoń.

 

Polityka obowiązuje wszystkich Abonentów WIAKOM – Witold Cichoń, a także wszystkich odwiedzających

nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami WIAKOM – Witold Cichoń.

 

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady

przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający

charakter względem niniejszej Polityki.

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także

z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza

Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez

nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy

odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

 

I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

W tej sekcji Polityki znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie

wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez WIAKOM – Witold Cichoń.

 

1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez WIAKOM – Witold Cichoń obejmuje następujące

działania po stronie WIAKOM – Witold Cichoń: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego,

czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów,

także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie,

pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności

płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie Publicznie dostępnego spisu abonentów, oferowania Ci produktów

i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie konkursów związanych z promocją usług

i produktów WIAKOM – Witold Cichoń.

 

Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

 

Dane kontaktowe;

Informacje o Twoim koncie abonenckim;

Dane internetowe;

Dane pozyskane w naszych salonach sprzedaży;

Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron

Dane dot. usługi Poczty Elektronicznej

Do jakich informacji mamy dostęp?

Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Możemy przetwarzać

dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji

połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

 

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono,

chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania

mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

 

Przykładowo:

W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez

12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia

ewentualnego sporu; Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron i korzystaniem

z aplikacji internetowych WIAKOM – Witold Cichoń przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;

Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku

kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z

upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Czy udostępniamy Twoje dane?

 

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje

dane następującym podmiotom:

 

Podmioty trzecie; w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje

dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym,

dostawcom usług IT, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom

płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi WIAKOM – Witold Cichoń zawarła umowy o współpracy

i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje

dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym

przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom. W takich

przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji

oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

 

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: np. Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze

dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej; Dane internetowe przetwarzane w celu

realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi;

 

2. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą

telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać

udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach

WIAKOM – Witold Cichoń zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

 

Jakie dane musimy przechowywać?

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje

Dane telefoniczne, Dane internetowe, Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej niezbędne do:

ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:

inicjującego połączenie, do którego kierowane jest połączenie; określenia, daty i godziny połączenia oraz czasu

jego trwania, rodzaju połączenia, lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

 

II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo

telekomunikacyjne przysługuje Ci:

 

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

– przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji

marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za

pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

– przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez WIAKOM – Witold Cichoń

rachunków w formie elektronicznej;

– przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień

lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;

– włączenie Twoich Danych kontaktowych do Publicznych spisów abonentów;

– możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w salonie, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej;

 

prawo do wniesienia:

uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych

interesów WIAKOM – Witold Cichoń, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

 

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu

są niedokładne lub niekompletne; prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów,

w których zostały zebrane, a WIAKOM – Witold Cichoń nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej

zgody albo realizacji obowiązku prawnego; prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach

(przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

 

jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;

jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;

jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;

jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy

je dalej przetwarzać.

 

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w naszym salonie sprzedaży, za

pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc na naszą infolinię.

 

WIAKOM – Witold Cichoń w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych

w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne

dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

 

W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły

do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój

nagminny charakter, WIAKOM – Witold Cichoń może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić

podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

III. Przydatne dane kontaktowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

WIAKOM – Witold Cichoń

ul. Sandomierska 8A

39-300 Mielec

NIP 8171801550

 

Wszelkie pytania, uwagi lub wnioski dotyczące Twoich danych osobowych prosimy kierować na adres:

adres e-mail: biuro@wiakom.pl

 

IV. Aktualizacje naszej Polityki

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogą wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych,

uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

 

Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy

Ciebie o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.

 

V. PLIKI COOKIES

 

Pliki cookie, potocznie zwane ciasteczkami, są tworzone przez odwiedzany serwis internetowy,

a następnie zapisywane w przeglądarce internetowej.

 

Czy cookies są bezpieczne? Zdecydowanie tak, gdyż jest to zwykły plik tekstowy, taki jaki

można przygotować przy pomocy Notatnika. Czy taki plik może zawierać wirusy,

konie trojańskie lub oprogramowanie szpiegujące? Zdecydowanie nie.

 

Do czego służą pliki cookie?

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, m. in. do tego, aby wyświetlić dopasowaną

ofertę, zapamiętać Twoją nazwę użytkownika oraz zbierać dane dotyczące ruchu na stronie,

które wykorzystujemy w celu jej dostosowywania do potrzeb użytkowników.

 

Na potrzeby dopasowania oferty oraz optymalizacji dostępu do usług dostępnych na naszych

stronach internetowych, WIAKOM – Witold Cichoń może wykorzystywać dane dotyczące ruchu

na stronie użytkowników w powiązaniu z numerem identyfikacyjnym Abonentów,

którzy zalogowali się do konta w serwisie abonenckim.

 

przeglądarka “wie”, kto logował się do konta pocztowego i podpowiada nazwę użytkownika

podczas kolejnej wizyty, serwis bankowy pozwala na przechodzenie do jego kolejnych stron

bez konieczności ciągłego logowania się, aplikacje internetowe “pamiętają” wybory dokonane

przez użytkownika i wyświetlają odpowiednie opcje lub ulubione schematy kolorystyczne (skórki),

twórcy stron mogą sprawdzać, jaką popularnością cieszy się ich serwis, ile osób go odwiedza,

które strony przyciągają największą uwagę, a które sprawiają użytkownikom najwięcej kłopotów

(w specjalistycznym żargonie nazywamy to monitorowaniem ruchu na stronie lub śledzeniem tzw. trafficu),

serwisy o różnych adresach internetowych, ale należące do tej samej firmy rozpoznają użytkowników,

którzy byli w jednym serwisie i przeszli do innego, dzięki czemu mogą dopasować wyświetlane treści

lub swoje zachowanie do wyborów dokonanych przez użytkownika w serwisie, z którego przychodzi.

 

Gorąco zachęcamy do używania plików cookie podczas korzystania ze stron Wiakom – Witold Cichoń,

dzięki nim Ty, drogi Użytkowniku, masz dostęp do wszystkich nowoczesnych rozwiązań, których używamy.

Nie ukrywamy też, że obecność plików cookie przynosi korzyść również nam. To dzięki nim wiemy m.in.

to, czy strona działa poprawnie i użytkownicy nie mają problemów z jej wyświetlaniem. Pliki cookie

zbierane przez naszą stroną nie udostępniamy ich nikomu.

Jednocześnie chcielibyśmy zaznaczyć, że szanujemy Twoje prawo do dokonywania świadomych

wyborów i dajemy Ci możliwość zdecydowania o tym, czy chcesz korzystać z plików cookie.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookie sprawi, że nie tylko serwisy Wiakom Witold Cichoń,

ale każda inna strona internetowa zostanie pozbawiona możliwości ich przekazywania.

 

Jak wyłączyć pliki cookies w Twojej przeglądarce?

 

Internet Explorer

Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.

Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia,

aby zablokować wszystkie pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie

pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.

Zablokowanie plików cookie może uniemożliwić poprawne wyświetlanie niektórych stron sieci Web.

 

Firefox

Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje

Wybierz panel Prywatność

Z menu rozwijanego elementu Program Firefox : wybierz opcję będzie używał ustawień historii użytkownika

Odznacz opcję Akceptuj ciasteczka aby wyłączyć obsługę ciasteczek, lub zaznacz, aby ponownie ją włączyć

 

Chrome

Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.

Wybierz Ustawienia .

W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści

W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić następujące ustawienia plików

Usuwanie plików cookie

Domyślne blokowanie plików cookie

Blokowanie wszystkich plików cookie

Blokowanie tylko plików cookie innych firm

Domyśle zezwalanie na pliki cookie

 

Opera

Na górze okna przeglądarki Opera naciśnij przycisk Opera i wybierz Ustawienia, a następnie Preferencje.

Ten sam efekt możesz uzyskać naciskając kombinację klawiszy CTRL+F12

Wybierz zakładkę Zaawansowane

Wybierz z lewej strony pozycję Ciasteczka

Zaznacz odpowiednią opcję, w zależności of preferencji:

Akceptuj ciasteczka

Akceptuj ciasteczka tylko dla witryny, którą odwiedzam

Nigdy nie akceptuj ciasteczek